Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Krymsko-tatarské jarlyky 1

 

Roku 1608 měsíce září
 
Jarlyk Selamed-Geraj-chána I., vystavený karaimům žijícím ve městě Kyrk-Er, známém jako Kale (pevnost), nebo v současné době jako Čufut Kale (židovská pevnost).
 
V tomto jarlyku chán na základě listin s privilegii, které karaimům udělili před ním vládnoucí chánové, jeho předkové, počínaje zakladateli Krymského chanátu Hadži-Geraj-chánem I. a Mengly-Geraj-chánem I., osvobozuje karaimy od všech daní, cel a povinností jak peněžních tak i naturálních, garantuje jim, že se nikdo nesmí vměšovat do jejich vnitřních záležitostí, a že nesmí být utiskováni místními tatarskými velmoži, beky ani jakýmikoliv chánskými úředníky, ať již se jedná o zaměstnance úřadů nebo úředníky chánského dvora.
 
PŘEKLAD
 
1017 roku hidžry, měsíce džemadi al evelu (džumádá l-úlá)
 
Já otec vítězství, vojevůdce Selamed-Geraj-chán oznamuji:
všem výběrčím daní Velikého Ulusu (ulus - administrativní celek - pozn. překladatele), počínaje Ahmedem-Pašou-bekem, výběrčím daní horní části pevnosti Kyrk Er, sajjídům, muftíům a rádcům, soudcům, šejkům a súfíjům, palácovým písařům a úředníkům, jasaulům (velitelům), úředníkům, lodivodům a převozníkům, strážcům mostů, sokolníkům, poutníkům a průvodcům, všem dvorním sluhům ve všech oblastech, že moji otcové a starší bratři, žijící v Ráji, Hadži-Geraj-chán a Nur-Devlet-chán a Mengly-Geraj-chán a Muhamed-Geraj-chán a Sadat-Geraj-chán a Sahyb-Geraj-chán a můj otec Devlet-Geraj-chán, a další chánové, nechť jim požehná Nejvyšší Bůh, udělili Židům, otcům a dědům těch z židovského lidu, kteří obdrželi tento jarlyk, žijícím v horní části pevnosti Kirk-Er - Hodžovi Berach-oglu a Jišajovi Hodžaki-oglu a Mošemu Hodžaki-oglu a ribbi Jakov-oglu a Šamarija-oglu a Baba-oglu a ribbi Šamail-oglu a obecně všem ostatním Židům z židovského lidu, své jarlyky obsahující privilegia napsaná červeným písmem a opatřená modrou pečetí.
 
A v jejich požehnaném a milostivém obsahu je psáno, že všichni Židé žijící v horní části pevnosti jsou tarchani - zvýhodnění, to znamená, že jsou osvobozeni jak od údržby a platby peněz na modernizaci, platby cla, váhových poplatků, strážních poplatků, mýt a spotřebních daní, tak i od pracovní povinnosti, od násilného ubytování vojáků v jejich domech a od zabavení jejich koní a dobytka.
 
Ctihodný Sahyb-Geraj-chán vydal milostivě jarlyk, v němž se píše:
Nechť v budoucnu bekové, včetně beka pevnosti, nevybírají mýto od synů židovského národa žijícího v pevnosti.
Moji předkové velcí hakanové, od nepaměti chránili Židy výše popsaným způsobem, osvobozovali je od vládních daní i od povinnosti strážit pevnost.
 
Nyní když Židé z pevnosti přišli k Mým šťastným Branám, předložili milostivé jarlyky s privilegii udělené Mými předky, jsem se dozvěděl hrozné novinky, nad kterými jsem užasl!
Řekli mi o útisku, jemuž jsou vystaveni ze strany beků pevnosti, o pracovní povinnosti a o povinnosti sloužit bekům; vše bylo napraveno, bek města Ahmed Paša byl pokárán a poučen za přítomnosti Židů na zasedání Divanu ( دیوان‎ dīwān), dále jsem bekovi zakázal vybírat od židovského lidu peníze na modernizaci, strážní poplatky, mýto a spotřební daně, stejně jako jsem mu zakázal vymáhat od Židů pracovní a služební povinnost; Židé nesmí být bekem z žádného důvodu ani pod žádnou záminkou nuceni ke službě nebo práci, nebo k placení zvláštních daní; a pokud Ahmed Paša bek a ostatní bekové budou vybírat mýtné, nesmí Židy nutit, aby platili zlatými kuruši (غروش gurûş), mohou platit mincemi raženými naším chánským dvorem.
 
Ze včelích úlů nechť je vybírán poplatek dva akče za úl, za porážku ovcí nechť je vybírán poplatek jeden akče (آقچه akçe) za ovci, za ostatní potraviny nechť je vybírán zákonem stanovený desátek, vyšší poplatky nesmí být vybírány.
A nechť Ahmed Paša bek stejně jako ostatní bekové nepověřují výběrem daní velké množství výběrčích, ale pouze jednoho spolehlivého člověka.
 
A subašiové (subaşi - osmanský titul velitele města nebo hradu - poznámka překladatele) našeho města a služebníci mé Brány a správci stájí, a služebníci mého Prahu nechť nezabírají těmto Židům, mým sluhům ani koně, ani skot, ani tažná zvířata, a ať je v souladu se starými zvyky nenutí být jejich průvodci; povozy a koně ať zabavují někomu jinému, ne Židům a městu.
 
A když budou mít Židé svatbu, hostinu nebo zasedání, nechť se subašiové a dvořané a muslimové neúčastní těchto událostí bez pozvání s tvrzením, že to je jejich právo; nechť nepožadují od Židů ani peníze, ani jídlo a ani pití; nechť nevstupují do jejich domů, komunitních budov ani na jejich zasedání, to vše je zakázáno zákonem.
 
Tak ať se stane.
 
Také já uděluji, po vzoru předchozích červeným písmem napsaných a modrou pečetí opatřených jarlyků vydaných mými velkými otci a staršími bratry, židovskému lidu jarlyk napsaný červeným písmem a opatřený modrou pečetí a nařizuji, aby se ti, kdo budou vládnout po mě, velcí chakanové a slavní sultáni, mí bratři, výše popsaným způsobem smilovali nad poddanými, a aby jednali v souladu s jarlyky svých předků dodržovali to, co garantovali naši velcí otcové v milostivých jarlycích i v případě, že bude potřeba Nejvyššímu Bohu získat finanční prostředky.
A těm kdo budou jednat v rozporu s tímto milostivým jarlykem se nepovede dobře - nechť se raději vyvarují jednat v rozporu s tímto jarlykem; a nechť kádí a velitel sídlící v Kyrk Eru podle výše uvedeného jarlyku, a nechť brání v jednání každému, kdo jedná v rozporu s tímto jarlykem.
Jako důkaz jim dávám do rukou milostivý panovnický  jarlyk napsaný rudým písmem a opatřený modrou pečetí.
 
Sepsáno v posledních dnech měsíce džemadi al evelu roku 1017 (na počátku září roku 1608).
 
V sídle chalífátu, v opevněném Bakči Saraji.
 
 
yarlik_001.jpg